وەرگیراوە – شری ماتاجی

لە خۆشەویستیدا شک ناکەیت، پرسیار ناکەیت، تەنها کاتێک بیر دەکەیتەوە دەکەویتە شکەوە، بەڵام کاتێک لە خۆشەویستیدایت شک ناکەیت، تەنها خۆشەویستى دەکەیت چونکە تۆ چێژ لەخۆشەویستى دەبینیت وە لەبەرئەمەیە کە خۆشەویستى چێژبینینە و چێژبینینیش خۆشەویستى.